PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF14.
kapitola

Proces proměny


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Nutná proměna člověka z pozemšťana v nebešťana je proces a celoživotní program.

Kdyby Bible sama tento proces nepopisovala, nemělo by smysl něco takového tvrdit.

Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost,
k ctnosti poznání k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost,
k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost
a k bratrské náklonnosti lásku.
Máte-li tyto vlastnosti a rozhojňují-li se ve vás,
nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce.
Komu však scházejí je slepý, krátkozraký a zapoměl na to,
že byl očištěn od svých starých hříchů.
Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení.
Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.
Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
2.Pt.1:5-11

2Pt1:5-7 kopíruje základní schema putování pouští ze Starého zákona.

Proč je v seznamu zdánlivě zbytečný atribut Bratrské náklonnosti?

Pokud pod atribut „Bratrská náklonnost“
zahrneme veškeré společenské vztahy doma i na veřejnosti,
v církvi i mezi církvemi, v národě i mezi národy,
je to najednou taková kláda, která svou náročností mnohonásobně převýší
všechny ostatní předcházející atributy Petrova seznamu dohromady
včetně osobní Zbožnosti.