PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF

15.
kapitola

Ctnost a poznání

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Ctnost a Poznání jsou ve vzájemném komplementárním (doplňkovém) vztahu.

Křesťanské Ctnosti – to je soubor vlastností umožňujících konat dobré skutky

Ctnost je dobrým VODIČEM elektrického napětí Víry, ale Poznání je jejím dielektrikem. Poznání je jako BUŽÍRKA.

Rozumové poznání by vždy mělo tvořit něco jako ochranný val kolem živého jádra Lásky.
16.
kapitola

Strom poznání

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Biologický život má ve vesmíru své pevné mantinely vymezující „podmínky života“. Proč by totéž nemohlo platit i pro život věčný?
Proč by nemohly platit podobně reálné mantinely i pro mravní a duchovní život člověka,
jako ochrana jeho vztahu k NEBI a jeho Stvořiteli?

To, že duchovní svět nevidíme ani nevnímáme ještě neznamená,
že v něm nejsme, a že se nás také netýkají jeho „podmínky života“, tentokrát toho věčného.

Protože duchovní svět prostupuje každé místo vesmíru
a informace se v něm váží ke každému slovu,
které v něm lze kdekoliv vyslovit,
je možné, že právě proto mohly být životně nebezpečné informace volně dostupné
i uvnitř zahrady pozemského ráje.

Vztah dobra a zla ze stromu poznání může znamenat také logiku diskursivního (přebíhavého) způsobu myšlení,
které v důsledku vede jen k antagonismu mezi různými ideologiemi.

Pokud srovnáme, co měly tyto dva stromy v ráji společného, snadno zjistíme,
že oba dva nabízely člověku zdánlivě totéž:
Být jako Bůh.

Jeden nabízel: být jako bůh vedle Boha (Strom poznání),
čili vědět to, co ví Bůh a druhý nabízel: být skrze Boha v Bohu (Strom života),
čili narodit se znovu skrze Boha do Boha a to v důsledku vůbec není totéž.

17.
kapitola

Náhradní poznání

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Bůh se rozhodl usměrnit lidské poznání ze stromu poznání, aby lidé snad lépe pochopili pravý dopad svého hříchu.
Vybral proto ze stromu poznání dobrého a zlého deset Božích pravd, které by splňovaly tento účel
a které pak nastolil jako svůj právní kodex.
Tímto způsobem Bůh znovu vytýčil ohradu ztraceného ráje a tak vymezil nové hájemství pro příchod Kristovy milosti.

...neboť ze zákona pochází poznání hříchu.
Řím 3:20


Desatero se stalo jakýmsi doskočištěm pro výsadek Božího syna, aby se tak mohl projevit jako nový Adam v tomto zákonem vymezeném náhradním ráji, do kterého byl poslán.

Desatero bylo dáno jako náhradní poznání, které mělo za úkol znovu vytýčit hranice mezi hříchem a Božím žehnáním jako kdysiohrada v ráji. Desatero se stalo dočasným dozorcem svědomí všech věřících až do příchodu Kristova.