PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF

4.
kapitola

Hřích mezi nebem a zemí

HLAVNÍ MYŠLENKY:


PONEBESÍ není spodním okrajem NEBE,
ale jakousi samostatnou „duší“ ZEMĚ.

V ponebesí se setkávají všechny duchovní síly.
Jsou tam andělé i démoni, je tam Duch svatý i satan,
odcházejí tam i duše všech zemřelých lidí, ale nezůstávají tam.
Zasahuje do něho i jednání všech žijících lidí, neboť ponebesí začíná už od „podlahy“ mezi našema nohama.

Duchovní boj v ponebesí v Novém zákoně:
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům,
ale proti mocnostem, silám a proti všemu, co ovládá tento věk tmy,
proti NADZEMSKÝM duchům zla.
Ef 6:12

Izajáš ve Starém zákoně popsal ponebesí takto:
Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy,
ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.
Izaj 60:2

Celý duchovní prostor nad ZEMÍ kromě NEBE,
který se rozkládá nad ZEMÍ,
je porušen HŘÍCHEM.

To, co housenka proměnou v rámci biosu běžně vykoná ve vztahu list – květ,
to měl původně člověk stvořený jako duchovní bytost bez hříchu
běžně absolvovat ve vztahu ZEMĚ – NEBE.
5.
kapitola

Spasení

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Výraz „spasení“ má základ ve slově „pásti“
a lze jej vyložit také jako „soupasení“, („spolupasení“),
nebo též „shromáždit (ochránit) na pastvě“ a v přeneseném biblickém významu pak jako:
„shromáždit k nebeské hostině v Božím království“.

Člověk HŘÍCHEM ztratil svou původní způsobilost znovu se narodit.

Potřeba znovu se narodit nepřišla s HŘÍCHEM,
ale naopak kvůli HŘÍCHU odešla.

Nikodém se nemohl z Písma Starého zákona
o novém narození nic dozvědět.

Bůh musí nejprve uzdravit tu housenku v nás,
aby byla sto se zakuklit a proměnit v motýla.

Nejprve musíme být zbaveni všech nečistot,
neboť jen dokonale čisté může být nadpřirozeně proměněno.

6.
kapitola

Registrace

HLAVNÍ MYŠLENKY:

Za jakých podmínek můžeme mít jistotu spasení?

Pomyslná kolmá osa SPASENÍ trvale a bez přerušení
propojuje NEBE se ZEMÍ
napříč nepřátelským územím HŘÍCHU v ponebesí.

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci,
že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.
Řím 10:9-10

Spasení je freeware, můžeme si ho kdykoliv a zcela zdarma stáhnout z nebe,
ale musíme se zaregistrovat.

Tou jistotou spasení je akt smlouvy s Kristem.

Když uvěříme ve svém srdci jeho Slovu o jeho vzkříšení,
i on uvěří našemu slovu vyznání.

Bůh naše vyznání víry ústy přijímá jako akt smlouvy ke spasení na věčnost.