PRVNÍ VĚTA BIBLE

Hlavní myšlenky jednotlivých kapitol


podrobný popis, odkazy do Písma a osobní svědectví na PDF7.
kapitola

Věřící bůh?


HLAVNÍ MYŠLENKY:

Pokud Ježíš v nebi věří našemu vyznání víry,
znamená to, že křesťané mají věřícího Boha.

Ježíš jim na to řekl:
„Mějte víru Boží. Amen pravím vám, že kdo by řekl této hoře:
„Zvedni se a vrhni se do moře“ a nezapochyboval by ve svém srdci,
ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít.“
Mar. 11:22-23

Bůh věří v moc svého Slova.
Věří tomu, že jeho Slovo zdárně vykoná k čemu ho poslal,
a že se k němu nenavrátí s prázdnou.

„Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná co chci,
vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.“
Izaj. 55:11

První ateistova modlitba v upřimnosti srdce:
„Bože já nevím jestli jsi, ale jestli jsi,
prosím, dej se mi poznat.“

Až teprve po setkání s Kristem a skrze další nové doteky
a projevy jeho Ducha v souladu s Písmem
se všechno vyjasní a uspořádá.

… s pohledem upřeným na Ježíše,
který vede naši víru od počátku až do cíle.
Žid 12:2
8.
kapitola

Něcisté


HLAVNÍ MYŠLENKY:
Označení „něcisté“ použil v televizi ThDr. T. Halík právě pro takovou část
české populace, která sice nemá zájem o církev ani o víru v Boha,
ale ani nezůstává na pozicích čistého ateismu a věří alespoň tomu,
že „něco být musí“, nebo také že „jsou věci mezi nebem a zemí“.

Shodou okolností se nabízí hned druhé české pořekadlo,
které lze připojit k tomu prvnímu:
„Hledej, kde nechal tesař díru!“

Své „NĚCO“, dal totiž mezi nebe a zemi také Bůh sám – je to dílo kříže,
nebo v biblické symbolice též – „vylití krve beránkovy“.

Bůh si v našem zájmu nepřeje, aby kdokoliv nahlížel do jeho
kuchyně jiným způsobem, než skrze Ducha svatého.

Jakékoliv okultní nakukování do různých „věcí“ v ponebesí není pohledem do nebe.

Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Luk 12:34